بررسی تاثیر تماس با زعفران در شیوع سقط جنین

admin admin

چکیده
زمینه و هدف: امروزه بر مبنای تحقیقات علمی که در استفاده فراگیر از زعفران در طب سنتی و گیاهی انجام
شده، خواص متعدد این گیاه و اثربخشی ترکیبات مؤثر آن توجه بسیاری از محققان شرکتهای داروسازی و
دست اندرکاران علم پزشکی را به خود جلب نموده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر شرکت در فرایند
برداشت و فرآوری زعفران بر سقط جنین خانم های باردار در جمعیت تحت پوشش پایگاه تحقیقات جمعیتی شهر گناباد انجام شد.

روش بررسی: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی که در فصل برداشت زعفران (آذرماه82)انجام شد، تمامی خانم های باردار بین هفته اول تا بیستم حاملگی که سال های قبل همگی در برداشت و کار در مزارع زعفران شرکت
داشتند، مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات اولیه از طریق پرسشنامه کسب گردید؛ سپس این افراد به دو گروه مورد و شاهد تقسیم شدند؛ به نحوی که از نظر تحصیلات، سن، هفته حاملگی و شغل تا حد امکان و مقدور
همگن شدند. افراد گروه مورد مانند سال های قبل میتوانستند در فرایند برداشت زعفران به روال معمول شرکت کنند ولی افراد گروه شاهد از این کار منع شدند. افراد گروه شاهد، ضمن دریافت ماسک، آموزش های لازم را در
یک جلسه گروهی دریافت کردند؛ در ضمن انجام پژوهش نیز به طور مرتب از منازل بازدیـد و معـاینات دورهای توسط متخصص زنان و زایمـان برای افراد هر دو گروه انجام شد. داده های جمع آوری شده، با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

 

یافته‌ها: میزان سقط در گروه مورد 10.5 % بود؛ در گروه شاهد هیچ مورد سقطی اتفاق نیفتاد؛ b- Kendal از نظر میزان سقط، اختلاف معنی داری را بین دو گروه نشان داد (0.035=P) به عبارت دیگر درصد سقط افرادی که با زعفران مواجه بودند، بیشتر از افرادی بود که با زعفران مواجه نبودند.

نتیجه‌گیری‌ها: با توجه به یافته‌های این بررسی و اهمیت سلامت زنان و مادران که تضمین کننده سلامت سایر افراد خانواده نیز می‌باشند، پیشنهاد میگردد شرایطی فراهم گردد تا خانم های باردار در فصل برداشت زعفران هیچگونه تماسی با آن نداشته باشند تا از سقط جنین در آنها جلوگیری گردد. این شرایط میتواند آموزش همگانی از طریق رسانه‌های و وسایل ارتباط جمعی مانند صدا و سیما و آموزش های گروهی از طریق مراکز بهداشتی-درمانی، تدوین جزوه های درسی برای دبیرستان های مناطق زیر کشت زعفران و پرداخت دستمزد یا کمک هزینه
زندگی به زنان باردار نیازمند کار در این فصل باشد.

 

 

روش بررسی:
در این مطالعه توصـیفی- تحلیلـی کـه در گنابـاد و در فصـل
برداشت زعفران( آذرماه82) انجام شد، تمامی خانم های باردار بـین هفته اول تا بیستم حاملگی شناسـایی و پـس از کسـب اطلاعـات اولیه از طریق پرسشنامه و حذف کسانی که هـیچگـاه در برداشـت زعفران مشارکت نداشته اند، به دو گروه مورد و شاهد تقسیم شدند؛ افراد هر گروه از نظر تحصیلات، سن، هفته حاملگی و شغل با هم تا حد امکان همگن شدند؛ افراد گروه مـورد مـیتوانسـتند هماننـد گذشته در برداشت و باز کردن گل زعفران شرکت کنند امـا افـراد گروه شاهد از این کار منع شـدند؛ بـرای ایـن کـه از نظـر هزینـه مشکلی وجود نداشته باشد و مقایسه اصولی بـین دو گـروه انجـام شود، تمامی هزینه‌های مربوط به استخدام کارگر یا دستمزد افـراد نیازمند کار پرداخت شد. در ضمن افراد گروه شاهد در یک جلسـه، آموزش های لازم را در ایــن زمینــه (مثــل اســتفاده از ماســک در محیط هایی که احتمال پخش گـرده ها وجـود دارد و …) دریافـت کردند. خانم های باردار از طریق رابطین مراکز بهداشت شهر گناباد شناسایی شدند و جهت آموزش های لازم فرا خوانده شدند. اطلاعات لازم با استفاده از پرسشنامه ای حاوی اطلاعات فردی، جمع‌آوری و بــا اســتفاده از آمــار توصــیفی- اســتنباطی و آزمونهــای آمــاری kendal_b و chi_square مورد تحلیل قرار گرفتند.

 

یافته ها :

بیشتر افراد مـورد مطالعـه در تحقیـق حاضـر خانـه دار بودنـد (48.4%در گروه مورد و 51.6 %در گـروه شـاهد)؛ تعـداد سـقط و حاملگی های قبلی در هر دو گروه تقریباً یکسان و کم بود؛ با استفاده از آزمــون آمــاری chi_square بــین شــغل و تعــداد ســقط و حاملگی های قبلی با میزان سقط ارتباط معنی داری حاصـل نگردیـد (p>0.05) در پایان بررسی و پیگیری افراد تا دو ماه پس از اتمـام برداشت زعفران، مشخص شد کـه در گـروه مـورد 4 مـورد سـقط اتفاق افتاده و در گروه شاهد سقط اتفاق نیفتاده است. آزمونchi_squareارتباط معنی داری را بین تعـداد سـقط قبلـی در دو گـروه مورد و شاهد نشان نداد (2/0=P)

این آزمون همچنین بین مواجهه و عدم مواجهه با زعفران و حاملگی در سه ماه قبـل از بـارداری فعلـی، اخـتلاف معنـی داری را نشـان نـداد (P=0/1)

آزمون دقیق Fisher بین مواجهه و یا عدم مواجهه با زعفران
و انجام کارهای سنگین ارتباط معنی داری را نشان نـداد (6/0=P)

آزمون kendal_b اختلاف آمـاری معنی داری را بـین افراد دو گروه از نظر سقط جنین نشان داد (035/0=P)

به عبارت دیگر درصد سقط در افرادی که با زعفران مواجه بودنـد، نسبت به افرادی که با زعفران مواجه نبودند، بیشتر بود.

 

بحث و نتیجه گیری :
زعفران یکی از ارزشمندترین گیاهان ایرانی است که با رنـگ
و رایحه‌های دل نگیز و مزهای دلپذیر جهانیان را مجذوب خود کرده است و با خواص لطافـت و زیبـایی بخشـی بـه پوسـت و چهره و دیگر خصوصیات جادویی خود می رود که دل هـای اقـوام و ملل مختلف دنیای کنونی را به تسخیر درآورد.از زمانهای قدیم بـرای زعفـران همچـون سـایر ادویـه جـات،خواص درمانی مختلفی ذکر شده است. نتایج مطالعه حسین‌زاده باعنوان «اثرات ضـد افسـردگی زغفـران و مـواد مـؤثر آن بـر روی موش» نشان داد که این گیاه دارای اثرات ضـد افسـردگی اسـت . این تحقیق در نخستین همایش بین‌المللی‌ترین بیولوژی و بیوتکنولوژی در کشور اسپانیا ارائه گردید.کاربرد بیش از اندازه زعفران مخدر و خلسه‌آوری است و احتمال دارد پس از تأثیر سبب شعف فوق العاده، فلجی وبی حسی شـود؛همچنین مصرف زیاد آن ممکن است موجب سقط جنین شـود. درمـواردی مصـرف زعفـران بـه عنـوان سـقط کننـده سـبب مـرگ مصرف کننده شده است.نتایج ایـن پـژوهش هـیچگونـه اخـتلاف معنی داری را بـین مشخصات فردی و مواردی که میتواند باعث سـقط گـردد (ماننـد شغل، تحصیلات، تعداد فرزندان، تعداد سقط قبلی، تعداد حـاملگی،تعداد زایمان، نسبت فامیلی، سابقه عقب مانـدگی ذهنـی، حـاملگی سه ماه قبل، بیماری مزمن، ناراحتی های عصـبی، تمـاس بـا مـواد شیمیایی، انجام کار سنگین) نشان نداد؛ امـا نتـایج بررسـی میـزان سقط در خانم های بارداری که در طول فصل برداشـت بـا زعفـران تماس داشته اند و خانم های بارداری که هیچگونه تماسی نداشته اند، نشان داد که درصد سقط خانم های بارداری که بـا زعفـران مواجـه بوده اند، نسبت به افرادی که با زعفران تماسی نداشـته انـد، بیشـتر است؛ به طوری که 10.5%از خانمهای باردار که با زعفران تماس داشتند، دچار سقط شدند؛ ولی در خانمهای بارداری که هـیچگونـه تماسی با زعفران نداشتند، سقط اتفـاق نیفتـاد؛ بنـابراین مـی تـوان اذعان داشت کـه شـرکت در فراینـد برداشـت و فـراوری زعفـران میتواند باعث سقط جنین گردد و پیشـنهاد مـیگـردد بـه منظـور پیشگیری از سقط جنین، ترتیبی اتخاذ گردد تا از حضور خانم هـای باردار در فرایند برداشت زعفران جلوگیری شود.

تشکر و قدردانی از همکــاری صــمیمانه مــدیریت محتــرم جهــاد کشــاورزی شهرستان گناباد، پژوهشکده جهاد کشـاورزی و رابطـین بهداشـتی مراکز بهداشتی، درمانی شـهید فیـاض بخـش کـه در انجـام ایـن تحقیق نهایت همکاری خود را مبذول داشـتند، تشـکر و قـدردانی می‌شود.

 

منابع :

1-سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران. [مجموعه برنامه ها و مقالات]، مشهد: سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، 1376.
2 -کافی م. اهمیت زعفران. مشهد: دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی، 1381.
3 -ویلیامز. بارداری و زایمان. ترجمه دکتر حمید نام آور و دکتر لادن مقدم. تهران: حیان، 1375.
4- http://www.hamshahri.het/viyenam/tehran/1382/820326/tabiat.htm
5- http: // www.iranhealth news.net/health – news/Publications – view.News.asp? 2471

دسته بندی بلاگ
اشتراک گذاری

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پرداخت آنلاین

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه از آخرین پیشنهادها و تخفیف های ما زودتر از بقیه با خبر شوید!
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت